کارگاه‌های book review

آمادگی دستیاری و پره انترنی
کارگاه: گوارش
دکتر عطاالله اسکندری (رزیدنت بیماری‌های قلب و عروق)
روز دو شنبه 25 بهمن ماه
مکان: دانشکده پزشکی