اکران فیلم دسته دختران

بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز برگزار می کند.